۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه

هنر انتقال آموزه های الهی


انواع هنر، آموزش علوم مختلف، ورزش، فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، تبلیغی (...) حرفه های گوناگون، نویسندگی و ترجمه، فیلم سازی، سخنرانی، تفكر و بسیاری از قالب های دیگر، قالب هائی برای انتشار عشق به خداوند محسوبمیشوند.
از هر طریق مناسب و به واسطة هر قالبی می بایستحضور الهی را منتقل كنیم و فزونی بخشیم: با كلام، حركات، اندیشه ها رفتار و حالات خود، با فعالیت و حرفة خود، با روابط و تماس های خود، می بایست عشق به خداوند را منتشر كنیم. 

هر كس چیزی برای ارائه، بیان و تعلیم دارد. لازم است از آن در جهت گسترش حضورالهی استفاده كند.
همۀ پیروان حق نسبت به حل مسائل و مشکلات یکدیگر مسئولند. البته مسائلی که مانعی بر سر راه سیر الهی است.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول


همه هستی در یک پیکر


همه یکی هستیم

واقعیت این است كه انسان ها واقعاً به یك دیگر پیوند خورده و اعضاء یك پیكرند. اگر پیكری بیمار باشد و سلولی در این میان بخواهد خود را به تنهائی نجات بدهد آیا این امكان پذیر است؟ خیر. نجات سلول فقط در سایة نجات كل پیكر است.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

مکر شیطاندام های هلاک کننده
نفس شیطانی كه بر خواب و توهم و جهل و نادانی استوار گشته به شیوه های مختلف در مقابل جریان حقیقت و هدایت الهی سد سازی كرده و در برابر آن مقاومت می كند. ارائة انواع بازی ها و مشغولیت های فریبنده و رنگارنگ، بروز تمایلات شدید شخصی، فراموشی و غفلت، خود توجیهی و دلیل تراشی دروغین، تردید های بدبینانه، قیاس ها و استدلال های غلط، شبیه سازی های نادرست، ایجاد خواسته ها و آرزوهای جدید و تازه، بروز حسد، تكبر و حرص دنیا، برداشت ها و توقعات غلط، تعلقات، وابستگی ها و داشتنی ها، توهم هدایت و دانائی، تعصب و قضاوت ها و تصمیم گیری های عجولانه، تكذیب و انكار، تأخیر، بروز احساسات ضعیفی مانند ترس های بزدلانه و احساس نا امنی و فرار از واقعیت به شكل های گوناگون (و...)
از جمله مكانیزم های نفس شیطانی جهت جلوگیری از حركت فرد در مسیر الهی و پیمودن طریق هدایت به سوی حقیقت است. این ها از جمله مكرهای شیطان جهت ذعوت فرد به باطل و گمراهی و جذب او به پلیدی و تاریكی است.
به امر خداوند همۀ ما موظفیم، دیگران را به حضور حق، دعوت و جذب کنیم و آنها را به جانب خداوند فرا خوانیم.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول


حداقل کار انسان برای خداحداقل

حداقل می توانیم زندگی (زمان، انرژی، امکانات، قابلیت ها و...)خود را به سه قسمت تقسیم کنیم. یک قسمت برای امور الهی و معنوی، یک قسمت برای دیگران، یک قسمت برای خودم.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول


۱۳۹۲ مهر ۲۲, دوشنبه

ویژگی ساختار الهیسیستم انسان گونه

انسان بالقوه موجودی كامل است بنابراین یك سیستم و ساختار الهی باید مانند یك انسان باشد. روح و جان داشته باشد، ذهن و قلب، دست و پا و چشم و گوش، حافظه و خلاقیت و ... بالاخره روند رشد و تكامل را دارا باشد.
هر كدام از شما باید جزئی از این طرح هدایتی انسانگونه باشید. هر كس به تناسب عشق و قابلیتش، برخی اجزاء اساس و كلیدی، برخی بزرگ و كوچكند. تار و پود (سلول های) این طرح هدایت انسان گونه، باید عشق و حضور الهی باشد. هر كسیمی بایست وظیفة خود را به عهده بگیرد و در اتصال این حركت جهانی به خداوند، نقشی اساسی داشته باشد. این راه درست و اصولی خدمت به خداوند و انجام وظایف است....
برگرفته از کتاب جریان هدایت الهی جلد اول


۱۳۹۲ مهر ۱۹, جمعه

بیداری و هدایت مهمترین کار بشرحرکت با شماست و نتیجه با خداست


مهم این نیست كه ما حتماً دیگران را هدایت و بیدار كنیم، مهم این است كه ما وظیفه مان را در برابر خداوند انجام دهیم. تلاش كنیم با تمام وجود و با تمام امكانات خود سعی مان هدایت دیگران باشد. حالا چه موفق شویم و چه نشویم. به وظیفه خود عمل كرده و قانون هدایت الهی را رعایت كرده ایم. نیجه به دست خداوند و به خواست اوست. باید ما با زیركی در انجام هدایت دیگران بكوشیم. اگر همه آنچه می توانستیم كردیم و نهایتاً هم نتوانستیم دیگران را هدایت كنیم، (كه چنین چیزی بسیار بعید و نادرست) كار اصلی، كه اجرای وظیفه است را به انجام رسانیده ایم. حالا خداوند نخواسته، اما به قانون خود عمل خواهد كرد.
برگرفته از کتاب جریان هدایت الهی جلد اول

۱۳۹۲ مهر ۱۲, جمعه

حرکت الهی کامل است


حرکت الهی حرکتی متعالی و خداوند، کامل و بی نقص است. رهروان راه خداوند نیز می بایست اعمال و حرکاتشان کامل و متعالی باشد. برای متعالی زیستن و نزدیک شدن به او, می بایست ((مانند او)) و شبیه به او عمل کنیم. ببینید خداوند چطور عمل کرده، شما هم همانطور عمل کنید، تا شاهد شکوفایی طبیعت الهی خویش باشید...
یكی از اولین نشانه های"عمل خداوندكامل و بی نقص" بودن آن است. به جهان آفرینش نگاه كنید. می بینید كه هر موجودی به تنهائی و همچنین در ارتباط با موجودات دیگر سیستمی كامل است. سیستمی كه نیازهای خود را تأمین می كند. خداوند به همة ابعاد توجه نموده، آنچه را كه مخلوقات برای ادامة زندگی خود بدان نیاز داشته اند در اختیارشان گذارده.در هر پدیده ای ساختارهای مختلفی به چشم می خورد كه هر كدام از این ساختارها دارای وظیفه ای معین هستند و یك یا چند از نیازهای پدیدة مورد نظر را تأمین می كنند.
   به طبیعت، به گیاهان، جانوران و انسان ها و به هر چیزی كه نگاه كنید می بینید كه سیستمی كامل وجود دارد. برای هر نیازی راهی و مكانیزمی در نظر گرفته شده، هیچ چیزی یك دفعه و بدون ساختار و مكانیزم به انجام نمی رسد. همه چیز در یك روند آهسته و مرحله به مرحله مسیر رشد و تكامل خود را طی می كند. این نظام آفرینش است...
   در دین و حكومت الهی نیز حركت كامل و همه جانبه است. همة ابعاد در نظر گرفته می شود. اگر حركتی كامل نباشد، نتیجه كامل نیست و هر چه حركت كامل تر باشد، نتیجه و محصول كامل تر و بی نقص تر است. این قاعده ای كلی است.
در دین خداوند، جنبه های رشد معنوی، ذهنی، جسمی، اجتماعی، اخلاقی و غیرة افراد در نظر گرفته شده و برای هر كدام از این ها فرامین و احكامی وجود دارد. حكومت الهی نیز همین گونه است. در حكومت الهی به رشد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی (نه به معنای دروغ و نیرنگ بازی های خود خواهانه و خود پرستانه) مذهبی، بهداشتی و غیره نیز كاملاً توجه شده.
   این مشخصات "حركت حق" است. نقص و تأكید بر یك بعد و فراموشی ابعاد دیگر آلودگی به باطل را می رساند...
برگرفته از کتاب تعالیم حق (جلد اول)